Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zluvy

Príloha č. 1 Formulár na odstúpenie od zmluvy

Tento formulár použite jedine v prípade ak si želáte odstúpiť od zmluvy!!!

V hlavičke zadajte svoje aktuálne kontaktné informácie, najmä meno, priezviko, adresa, telefónne číslo, prípadne email adresa

MGTA, s. r. o.
eshop(@)mgta.sk
Bagarova 6
91851 Trenčianske Teplice

IČO: 44949782

Vec: Odstúpenie od zmluvy

Týmto oznamujem, že odstupujem od kúpnej zmluvy číslo _________________________ (číslo objednávky), ktorú som uzatvoril/a dňa _______ – ________ – 20___ (dátum objednania alebo prijatia) prostredníctvom elektronického obchodu v www.mgta.sk

Kúpnu cenu vo výške ___________________ EUR, žiadam vrátiť v prospech bankového účtu číslo ______________________________  (IBAN).

S pozdravom

______________________ (titul, krstné meno, priezvisko)

V ___________________________ dňa _______ – ________ – 20___

____________________________________ (vlastnoručný podpis v prípade listového doručenia)

Upozorňujeme Vás, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zodpovedáte za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním, v čase od jeho doručenia, do momentu jeho vrátenia iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ďalšie podrobnosti nájdete v poučení o uplatnení práva kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy v prílohe číslo 2.